Sept 26th 2009 Wedding @ HYATT REGENCY HOTEL WAIKIKI